regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień, sprzedaży oraz dostarczania towarów sklepu internetowego „Szaryfika“, znajdującego się pod adresem internetowym www.szaryfika.pl.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE    

1. Sklep internetowy „Szaryfika“ – zwany dalej Sklepem, dostępny pod adresem www.szaryfika.pl prowadzony jest przez  Agatę Józefowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szaryfika Agata Józefowicz z siedzibą w Bralinie, ul. Wrocławska 11a, posiadającą REGON 362561991 oraz NIP 619-198-13-01.
2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez adres email: studio [at] szaryfika.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
3.  Sprzedaż w sklepie internetowym Szaryfika odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej Klientem, a Agatą Józefowicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szaryfika Agata Józefowicz, zwaną dalej Sprzedającym lub Szaryfika.  
4. Przedmiotem sprzedaży/zamówienia dalej zwanych Zamówieniem lub Usługą w sklepie internetowym są rzeczy zwane dalej Towarem umieszczone, prezentowane i znajdujące się na stronie sklepu internetowego lub też zamówione przez Klienta indywidualnie, co do których Klient wyraził oświadczenie woli o ich zamówieniu lub zakupie.
5. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
6. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
8. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2 DEFINICJE

1. Sklep - sklep internetowy Szaryfika Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.szaryfika.pl
2. Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Sklep, Agaty Józefowicz, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Szaryfika Agata Józefowicz z siedzibą w Bralinie, ul. Wrocławska 11a, posiadającą REGON 362561991 oraz NIP 619-198-13-01.
3. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oferty Sklepu,
5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży Produktu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu w jakikolwiek sposób,
7. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą
8. Dowód zakupu –paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT. 

§ 3 ZAMÓWIENIA 

1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sklepu na stronie internetowej www.szaryfika.pl.  
2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Termin realizacji zamówienia złożonego w sobotę lub dniu ustawowo wolnym od pracy rozpoczyna bieg w pierwszym najbliższym dniu roboczym.  
3. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a.dodanie do koszyka produktu,
b.wybór rodzaju dostawy,
c.wybór rodzaju płatności,
d.wybór miejsca wydania rzeczy,
e.złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę".   

4. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Klienta, Sprzedający wezwie Klienta do ich uzupełnienia lub sprostowania w terminie 2 dni roboczych. Jeżeli Klient nie uzupełni lub nie sprostuje ww. danych w terminie 2 dni roboczych od takiego wezwania Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.  
5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest potwierdzane drogą elektroniczną przez Sprzedającego za pośrednictwem e-maila, w którym zawarte będą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania zapłaty.  
6.Termin płatności wynosi 5 dni. Jeśli w tym terminie płatność nie nastąpi, zamówienie jest anulowane, a Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyczynie anulowania zamówienia. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Szaryfika.  
7. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w złożonym zamówieniu lub wycofania zamówienia poprzez kontakt ze Sklepem drogą elektroniczną (studio [at] szaryfika.pl) do momentu otrzymania drogą elektroniczną informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta.
9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty, chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.  
10. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminową realizację całości lub części złożonego zamówienia, Sprzedający powiadomi o tym Klienta. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia. W przypadku rezygnacji przez Klienta z części lub całości opłaconego zamówienia, kwota zapłacona przez Klienta za niezakupione towary zostanie zwrócona na rachunek bankowy Klienta. 

§ 4 CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ 

1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT w obowiązującej wysokości.  
2. Cena prezentowana w obcej walucie, przeliczana jest zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedniego
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.  
4. Sprzedający ma prawo do zmiany oferowanego asortymentu, cen towarów, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany cen produktów nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.  
5. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki zamówionego towaru. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Paczkomatów InPost bądź Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów - nie są wtedy doliczane koszty przesyłki.

Paczkomaty InPost - 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych 50 groszy) dla przesyłek do 1 kg.
Paczkomaty InPost - 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) dla przesyłek powyżej 1 kg.
Poczta Polska - paczka ekonomiczna - 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) dla przesyłek do 1 kg.
Poczta Polska - paczka ekonomiczna - 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) dla przesyłek od 1-2 kg.
Poczta Polska - paczka priorytetowa - 14,00 zł (słownie: czternaście złotych)
Poczta Polska - paczka ekonomiczna - 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) dla przesyłek od 1-2 kg.
Przesyłka kurierska - 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych)
Przesyłka kurierska za pobraniem - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych)
Odbiór osobisty: 0,00 zł (słownie: zero złotych)

6. Za zakupiony towar klient płaci dokonując przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki za pośrednictwem płatności elektronicznych, serwisu internetowego PayPal, poprzez przelew bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego bądź za pobraniem. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
7. Klient może dokonać zapłaty za zamówione towary, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w § III. 3 poprzez przelew środków na konto bankowe Sklepu:

Nr rachunku: 87 1090 1144 0000 0001 3130 8907
Bank: BZ WBK
Dane do przelewu: Szaryfika Agata Józefowicz
ul. Wrocławska 11a, 63-640 Bralin

bądź też poprzez inne dostępne na stronie Sklepu kanały płatności. Termin płatności to 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia. Po upływie tego terminu rezerwacja towarów będzie anulowana.
7. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje dowód zakupu. Na życzenie Klienta Sprzedający wystawia fakturę VAT.
8. Klient  dokonujący zakupów w Sklepie wyraża zgodę na wystawianie faktury elektronicznej bez podpisu.

 § 5 WYSYŁKA TOWARU 

1. Wysyłka realizowana jest w terminie od 1 do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za zamówienie. O wysłaniu paczki Sprzedający informuje Klienta oddzielnym mailem lub smsem.
2. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki zamówionego towaru. Zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, Paczkomatów InPost bądź Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów - nie są wtedy doliczane koszty przesyłki.

Paczkomaty InPost - 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych 50 groszy) dla przesyłek do 1 kg.
Paczkomaty InPost - 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) dla przesyłek powyżej 1 kg.
Poczta Polska - paczka ekonomiczna - 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych) dla przesyłek do 1 kg.
Poczta Polska - paczka ekonomiczna - 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych) dla przesyłek od 1-2 kg.
Poczta Polska - paczka priorytetowa - 14,00 zł (słownie: czternaście złotych)
Poczta Polska - paczka ekonomiczna - 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) dla przesyłek od 1-2 kg.
Przesyłka kurierska - 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych)
Przesyłka kurierska za pobraniem - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych)
Odbiór osobisty: 0,00 zł (słownie: zero złotych)

3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionych w sklepie towarów.

§ 6 ZWROTY

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Zwracane towary muszą być przesłane Sprzedającemu w oryginalnym opakowaniu. Ze zwracanym towarem należy przesłać wypełniony i podpisany przez Klienta formularz zwrotu, udostępniany na życzenie Klienta przez Sprzedającego.  
3. Cena sprzedaży wraz z kosztami przesyłki towaru, zapłacona przez Klienta, zostanie zwrócona przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego towaru.   

§ 7 REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z zamówieniem, w szczególności jeżeli nie zgadza się rodzaj towaru, rozmiar, lub towar zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze Sprzedającym (studio [at] szaryfika.pl) w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania.  
2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. 
2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na ul. Wrocławska 11a, 63-640 Bralin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na studio@szaryfika.pl. Oświadczenie może przesłanie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedawcę, jednakże nie jest to obowiązkowe.
5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument. 
7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
11. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług lub dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej lub energii elektrycznej, Konsument jest obowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy, jeżeli rozpoczęcie spełniania świadczeń przed upływem terminu odstąpienia od Umowy nastąpiło na żądanie Konsumenta lub za jego zgodą utrwaloną na trwałym nośniku.
12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 1. Składając zamówienie, Klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.  
2. Sprzedający  nie udostępnia danych osobowych Klienta osobom trzecim.  
3. Sprzedający ma prawo do wysyłania na adres e-mailowy Klienta informacji związanych tylko i wyłącznie z działalnością Sklepu, jedynie po uzyskaniu zgody Klienta na ich otrzymywanie.
4. Opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością Szaryfika. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody autorów.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl